ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI PSK BRNO S.R.O.

1. ÚVOD

My, statutární zástupci a zaměstnanci Společnosti PSK Brno s.r.o. (dále jen Společnost), vědomi si významu společenské odpovědnosti, jsme rozhodnuti podporovat a vyžadovat všechny níže uvedené etické postupy v obchodní i technické činnosti, nedopouštět se a ani netolerovat porušování pravidel hospodářské soutěže, korupční chování a diskriminaci v jakékoliv formě. Své rozhodnutí jsme vyjádřili v tomto Kodexu etického chování (dále jen „Kodex“) ve Společnosti PSK Brno s.r.o. (dále jen Společnost), který stanoví soubor pravidel nad rámec základních a závazných povinností, daných zákony a další legislativou.

Zaměstnanci a statutární zástupci Společnosti se dobrovolně zavázali pravidla dodržovat pro dosažení vyšší úrovně podnikání a prestiže Společnosti.

Kodex obsahuje zásady a jednání Společnosti směrem k obchodním partnerům, veřejnoprávním subjektům a jejich orgánům, vystupování vůči laické i odborné veřejnosti a požadované zásady vzájemného chování zaměstnanců ve Společnosti.

2. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

 • Dbáme na odbornou pověst naší Společnosti s respektem ke všem nárokům morálky, etiky a zákonných norem;
 • Své odborné dovednosti udržujeme na nejvyšší úrovni a sledujeme nejmodernější trendy tak, abychom byli schopni nabídnout našim zákazníkům co možná nejvyšší kvalitu a nejpokrokovější postupy s maximální úsporností vynakládaných prostředků a zároveň i rozvíjet a udržovat ekonomicky příznivé podnikání;
 • Zdůrazňujeme, že naším posláním je budování dlouhodobých a vzájemně výhodných vztahů se zákazníky, kterým se vždy snažíme nabídnout optimální řešení jejich potřeb;
 • K vlastní propagaci využíváme výhradně výsledků své vlastní činnosti;
 • Podporujeme pořádání regulérních soutěží nejen o veřejné, ale i soukromé zakázky a při účasti v nich respektujeme rovné podmínky pro každého účastníka;
 • Dbáme toho, aby nebyly úmyslně nebo z nedbalosti poškozovány zájmy naší Společnosti ani ostatních partnerů;
 • Neusilujeme o získání zakázky neetickými prostředky;
 • Velký důraz klademe na oblast bezpečnosti práce, naším cílem je vytvořit takové postupy a opatření, která zajistí maximální ochranu zdraví při práci a pracovní bezpečnost nejen našich zaměstnanců, ale i ostatních osob, které v rámci plnění svých úkolů přicházejí s naší činností do kontaktu;
 • Striktně odmítáme jakoukoli aktivitu mající charakter korupce, úplatkářství či nekalé hospodářské soutěže či aktivitu k těmto směřující;
 • Veškerá naše činnost je transparentní a vždy umožníme subjektům k tomu oprávněným provést kontrolu našeho řídícího a finančního systému;
 • Má-li kterýkoliv zaměstnanec, obchodní partner nebo jakákoliv třetí osoba pochybnost o tom, zda je konkrétní záležitost v souladu se zásadami etického chování Společnosti, oznámí to příslušnému vedoucímu pracovníkovi Společnosti, případně jednateli Společnosti;

3. VZTAH K OBCHODNÍM PARTNERŮM A ZÁKAZNÍKŮM

 • Orientujeme se na zákazníka, protože jsme přesvědčeni, že naše budoucnost závisí na tom, jak budeme našim zákazníkům naslouchat a pomáhat jim, abychom přispěli k jejich úspěchu;
 • Nabízíme odborné znalosti a praktická řešení;
 • Nenabízíme vědomě objednateli dumpingovou cenu za stavební dílo nebo jiný nesplnitelný závazný parametr (realizační lhůtu, garance), zejména ne s úmyslem přenést finanční ztráty či sankce na své subdodavatele;
 • Neusilujeme o převzetí zakázky, kterou řádným způsobem získal jiný uchazeč, který nemá problémy s jejím plněním;
 • Rozvíjíme mezi naší Společností a ostatními obchodními subjekty dobré obchodní vztahy s cílem zajistit vedle technického a ekonomického rozvoje svých firem i korektní dodavatelsko – odběratelský systém;
 • Dodržujeme právo na obchodní tajemství svých obchodních partnerů;
 • Distancujeme se účelové kritiky jiného podnikatele, případně jeho konkrétní práce, jejímž jediným, nebo hlavním účelem je získání zakázky;
 • Snažíme se v rámci svých možností a kompetencí, aby se zásady tohoto etického kodexu staly zásadami i našich obchodních partnerů;
 • Dodržujeme vždy platné zákonné normy a totéž vyžadujeme od svých obchodních partnerů;
 • Dbáme, aby naši zaměstnanci nevedli s obchodními partnery jednání porušující pravidla hospodářské soutěže;

4. VZTAHY SPOLEČNOSTI K ZAMĚSTNANCŮM

 • Vyznáváme demokratické hodnoty, ochranu a dodržování lidských práv dle Listiny základních práv a svobod;
 • Poskytujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, etnickou příslušnost, původ, mateřský jazyk, věk, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické či společenské postavení;
 • Dbáme na dodržování veškerých zákonných norem určujících pracovní a mzdové podmínky zaměstnanců a nepřipouštíme žádné porušování pracovních či lidských práv zaměstnanců;
 • Jednáme vždy v zájmu Společnosti a aktivně naplňujeme její strategii;
 • Rozvíjíme firemní kulturu, která podporuje iniciativu, odpovědnost a vynikající výkon;
 • Klademe důraz na týmovou spolupráci, korektní vztahy mezi zaměstnanci a osobní rozvoj zaměstnanců;
 • Chceme se vždy aktivně zapojit do procesů a být součástí úspěšného týmu, dáváme našim zaměstnancům možnost seberealizace;
 • Se zaměstnanci jednáme vždy čestně, poctivě a s úctou, dodržujeme naše sliby;
 • Vyznáváme zásady rovného přístupu k zaměstnancům, respektujeme jejich důstojnost, soukromí a osobní práva;
 • Respektujeme individualitu každého jedince, vytváříme prostředí důvěry a otevřené komunikace;
 • Trvale zvyšujeme profesní znalosti a schopnosti zaměstnanců v souladu s potřebami firmy;
 • Pěstujeme přesvědčení, že se vždy dá najít lepší a efektivnější řešení, nikdy se nespokojíme se stereotypem;
 • Na našich pracovištích nestrpíme jakoukoliv diskriminaci či obtěžování;
 • Podporujeme teambuildingové akce pro vylepšení a upevnění vzájemných vztahů mezi zaměstnanci;
 • Dbáme vždy na bezpečnost práce a zdravé pracovní prostředí a usilujeme o neustálé zlepšování pracovních podmínek;
 • Uvědomujeme si, že spokojení, vysoce kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou základem našeho úspěchu;
 • Dbáme, aby naši zaměstnanci byli nestranní a objektivní k řešeným záležitostem a odmítali nátlak, vliv, přání nebo žádosti, dary či výhody, které by mohly ohrozit jejich nestrannost;
 • Důraz klademe na to, aby naši zaměstnanci dodržovali právní normy v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti;

5. VZTAHY ZAMĚSTNANCŮ KE SPOLEČNOSTI

Zaměstnanci Společnosti:

 • Dodržují vždy platné zákonné normy a další interní předpisy;
 • Chrání majetek Společnosti a nepoužívají jej v rozporu s rozsahem oprávnění, daným předpisy a pokyny nebo souhlasem nadřízeného;
 • Dbají pravidel loajality ke svému zaměstnavateli, nezneužívají svého postavení, znalostí, důvěrných informací, osobních kontaktů získaných při výkonu zaměstnání v neprospěch Společnosti nebo ve svůj prospěch či prospěch třetích osob;
 • Jsou si vědomi své zodpovědnosti v rozsahu svého funkčního zařazení, vystupují jako spolehlivý partner;
 • Dávají přednost své profesionální odpovědnosti před soukromými zájmy;
 • Vykonávají svou práci čestně, slušně, svědomitě, objektivně, bez zbytečných průtahů, korektně, zodpovědně, vstřícně, s náležitou péčí, racionálně, ve spolupráci s ostatními zaměstnanci, smysluplně, iniciativně s ohledem na přijaté cíle a plány svého zaměstnavatele;
 • Zachovávají princip mlčenlivosti, dbají na ochranu používaných a zpracovávaných informací v jakékoliv formě v rámci Společnosti tak, aby nemohly být zneužity v cizí prospěch;
 • Svěřují informace v jakékoliv formě jen určeným osobám dle jejich oprávnění pro danou činnost a způsobem k tomu určeným;
 • Reprezentují firmu navenek jejími úspěchy;
 • Vystupují na veřejnosti tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno Společnosti nevhodnými aktivitami, chováním a jednáním;
 • Vyvarují se při své práci střetu zájmů, popř. o případném střetu zájmů, který by mohl nastat, bez zbytečného prodlení uvědomí svého nadřízeného, případně jednatele Společnosti;
 • Zjistí-li zaměstnanci podezřelé okolnosti ukazující, že existuje možnost vzniku finanční, obchodní, technické, bezpečnostní, morální nebo společenské újmy Společnosti, popř. újmy na životním prostředí, je povinen obrátit se na svého nadřízeného, případně jednatele Společnosti;
 • Striktně jednají tak, aby se nedopustili jednání majícího charakter korupce, úplatkářství, nekalé hospodářské soutěže či jiných deliktů, bez ohledu na to, zda takové jednání může vyústit v (neoprávněný) prospěch Společnosti či nikoli; v případě, že by k takovému jednání byli nabádáni svými nadřízeným, toto odmítnou a bezodkladně oznámí jednateli Společnosti;

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Vše, co děláme, děláme s ohledem na životní prostředí;
 • Jsme ekologicky odpovědná Společnost, pro kterou je trvale udržitelný rozvoj důležitou součástí podnikání;
 • Minimalizujeme negativní dopad činností Společnosti na životní prostředí;
 • Předcházíme vzniku ekologických nehod a havárií;
 • Podporujeme zavádění a užívání ekologicky šetrnějších výrobků, procesů a technologií;
 • Společnost jedná v souladu se zavedeným systémem pro řízení ochrany životního prostředí certifikovaného podle ISO 14001, který je pravidelně auditován nezávislou organizací;
 • Společnost zapojuje všechny své zaměstnance a obchodní partnery do odpovědného řízení ochrany životního prostředí s důrazem na dobrou komunikaci a zavádění efektivních technických řešení a opatření;
 •  

7. PORUŠENÍ KODEXU

Případné prohřešky vůči zásadám Kodexu řeší Etická komise, jmenovaná jednatelem Společnosti. Etická komise má právo navrhnout jednateli Společnosti patřičné disciplinární kroky k ochraně zájmů Společnosti. V souladu s platnými právními předpisy budou disciplinární opatření vedena proti osobám zodpovědným za jeho porušení.

Etická komise, zastoupená jejím předsedou, shromažďuje návrhy na aktualizaci Kodexu, s nimiž seznámí valnou hromadu a jednatele Společnosti. Po schválení změn vedením Společnosti zajistí předseda Etické komise vydání aktualizovaného Kodexu.

8. ROZSAH PLATNOSTI

Pravidla, postupy a odpovědnosti zaměstnanců uvedené v tomto dokumentu platí v celém rozsahu činnosti Společnosti PSK Brno s.r.o.

Tento kodex byl schválen rozhodnutím valné hromady Společnosti PSK Brno s.r.o. a může být měněn pouze novým rozhodnutím valné hromady.